1.Објаснување на достапни технологии во Македонија, стандарни системи и европски регулативи за примена на обновливи извори на енергија – Инвестиции во соларни системи термални, фототермални и фотоволтаични
Автор: проф. Илија Насов

2.Инвестиции во енергетска ефикаснот од аспект на архитектура на објект
Автор: проф. Петар Николовски

3.Искуства од веќе инсталирани соларни системи, заштеди, инвестиции
Автор. Маш.инж Здравко Стефановски

4.Достапни калкулатори за брзи енергетски пресметки, начини на финансирање, информации за субвенции и грантови
Автор: ел.инж Игор Панчевски

5.Објаснување на правна регулатива и обврска при инсталација на соларни системи
Автор: проф. Драган Миновски

6.Оддржување на соларни системи
Автор: проф. Д-р Сања Поповска Василевска

Спроведувањето на активностите од проектот ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИ ПРАКТИКИ КАКО РЕШЕНИ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИсе поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатските промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на млади правници-МЗМП и Организацијата за промовирање на природните вредности и луѓе-CVNP. Изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Views: 259