Почитувани

Во табелата ги имате пакетите на членство на СОЛАР МАКЕДОНИЈА

Таа е на годишно ниво и е различна со цена, која зависи од големината на идниот член

Преглед на членарина за 2019 по видови на членови

Членарина

во УС Долари

Членарина

во МКД (курс од 14 . Јан. 2019)

Производители, трговци на големо

100

5300
Проектанти, трговци на мало

60

3180
Индивидуалци: професори, консултанти

40

2120
Инсталатери

30

1620
Соработници: студенти

10

530
Views: 2