ЕЛКОН

ЕЛКОН
од 2017 година е застапен на македонскиот пазар и се занимава со проектирање и изведба на објекти од втора категорија. Компанијата започна со идејата за постигнување на безбедност и олеснет начин на живот и работа.
Нивната цел е да се понуди сигурност и квалитет, со помош на висококвалитетните
производи од познати светски марки кои секојдневно се употребуваат во нивната работа,
производи кои ќе продолжиме да ги користиме и понатаму поради големиот број на успешно
извршени задачи.
Елкон чекори напред заедно со технологијата, ги следиме сите напредоци кои се постигнуваат
во усовршувањето на производите кои се неопходни за областите во кои работиме.
Услуги кои ги нудиме
-Системи за видео надзор
-Електрика и автоматика
-Обновлива енергија (фотонапонски електрани)
-Системи за контрола на пристап и евиденција на работно време
-Алармни системи
-Компјутерски системи (Софтвер и безбедност)
-Домофонија и видео-домофонија
-Бакарни и оптички мрежи
-Паркинг системи
-Системи за непрекинато напојување
-Системи за детекција и дојава на пожар
Телекомуникации (телефонски централи)
Лиценци и сертификати
-Лиценца Б за изведба на градби од втора категорија
-Лиценца Б за проектирање на градби од втора категорија
-ИСО стандард 9001:2015 Системи за управување со квалитет
-ИСО стандард 14001:2015 Систем за управување со животната средина
-ИСО стандард 27001:2017 Систем за безбедност на информации, сајбер безбедност и
заштита на приватноста
-ИСО стандард 45001:2018 Системи за управување со здравјето и безбедноста при
работа