ДИМЕ МИОВСКИ

ДИМЕ МИОВСКИ

Димче Миовски

дипломирам електро инжинер УКИМ Скопје

смер Индустриска електроенергетика и автоматика

датум на раѓање : 24.11.1968 год,

маил : dime.miovski@gmail.com

телефон 070 210 021

 

работни активности:

– проектирање , изработка и инсталација на арматура за висок напон

– проектирање , инсталирање на опрема за низок на напон : компјутерски мрежи, алармни системи , аларми за дојава на пожар и контрола на пристап(поседувам лиценца од комора за приватно техничко обезбедување)

– инсталација на фотоволтаик опрема