Солар Македонија ќе земе активно учество во лобирање со цел решавање на системските проблеми на секторот како што се: грешно дизајнираните шеми за субвенционирање на термални ситеми како и царините за компоненти кои ги оптоваруваат домашните производители на панели. За таа цел се припрема позиционен документ што ќе се прати до Министерство за Економија и Царинска Управа за решавање на овие проблеми.

 

Views: 21