– Соларна Македонија е основана како дел од проектот ’’ Соларни загревачи на вода’’ (Обука на експерти и професионалци и подобрување на технологијата и производството), проект број: 8047-00 / 2004 – финансиран од Австриската агенција за развој. Соларната Македонија стана активен учесник во овој проект. (2006-2008)

-УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА (DO & LEARN)Еразмус+, 2016-1-МК01-КА201-021676, 2016-2018

RenewX, Развој и демонстрација на компактни технологии за размена на топлина со примена на обновливи извори на енергија (ОИЕ), ФП7 (ХОРИЗОНТ 2020)

EAGLE, “Развој и примена на на динамична платформа за рангирање ОИЕ , ФП7 (ХОРИЗОНТ 2020)

– “Зголемување на знаењето за употребата на ОИЕ во Североисточен плански регион и анализа на изводливост за имплементација на пилот проект за хибридни соларни системи”, Соларна Македонија за Центар за развој на Североисточен плански регион на Република Македонија, март-ноември 2014 (13.550€)

– “Деветти меѓународен симпозиум за употреба на соларната топлинска енергија”, 3-5 Глеисдорф, Австрија, септември, 2008, “Нови селективни премази и колекторски движења во Македонија, предавање и презентација Илија Насов

-Работилница “Нови граници на ниски цени фотоволтаични соларни ќелии” (Поддржано од ЦЕИ), 29-31 Мај 2008 година

-Трибина “Употреба на сончевата енергија во Македонија – потреба и предизвик”, организирана во Стопанската комора на 25 март 2009 година-

-Зголемување на коефициентот на ефикасност на колекционерите на вакуум цевки со нови видови на абсорбери, И. Насов, кофинансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, 2008

– Работилница “Интегрирање на соларните топлински системи во покривите и фасадите”, 14.10.2009

– Јавна дебата “Местото на ОИЕ наспроти глобалното затоплување – сончевата енергија”, во организација на Францускиот културен центар, Економски факултет, Скопје, 28 октомври 2009 година

– С.Поповска-Василевска, И.Насов, Х.Костадинова-Бошкова, В.Ристов, интегрирани сончеви топлински системи во покриви и фасади, книга, 188 стр., 188 стр., Соларна Македонија, Скопје, 2009

– Соларни колектори за греење вода во индустријата за обработка на зеленчук (можности за употреба на ОИЕ во индустријата во Македонија), Цепросард, Скопје 2011

“Соларна енергија за производство на ел ектрична енергија”, Состанок на експерти од областа на ОИЕ и енергетската ефикасност – во организација на Агенцијата за енергетика на Македонија, Скопје, 27.01.2011

Растечки можности “Соларниот Балкан 2011”, 1. Соларен бизнис форум за Балканот, ЕКСПО центар, Софија, 14-15 април 2011 година

-Конференција “Акции, примери и добри практики за инвестирање во ОИЕ” – организирана од Агенцијата за енергетика на РМ, Скопски саем – Панел сала во Метрополис арена, ТЕХНОМА 2011, Скопје 19.10.2011, презентација “Добри практики во Европа за инвестирање во соларни термални системи и можностите во Македонија “

– Тркалезна маса “Сончевата енергија – перспектива во Македонија, реалност во Словенија” – организирана од М-LAN Соларна Македонија, Скопски саемски конгресен центар (Дипломатска сала), 13.10.2011, презентација “Можноста на Македонија за производство на електрична енергија од PV и улогата на НВО

– Студија “Соларен тест центар”, ЦеПроСАРД, јуни 2012 година

– Соларна енергија во земјоделството (можности за користење на ОИЕ во рурална средина во Македонија), автор на прирачник, Суперкард, Скопје 2012

Views: 89